PRIVACY VERKLARING

- PRIVACY VERKLARING -

A. Verantwoordelijke voor de verwerking.

Coin Cassé BV is de verantwoordelijke voor de verwerking in de zin van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (B.S. 18 maart 1993).

B. Het verwerken van gegevens.


In de huidige privacyverklaring wordt onder “gegevens” verstaan alle informatie die u aan Coin Cassé BV verstrekt. 
 
Coin Cassé BV verwerkt de volgende categorieën van gegevens. 
 
1. De gegevens die worden verzameld via het contact formulier op de website van Coin Cassé BV. Deze gegevens omvatten uitsluitend de naam, voornaam, het telefoonnummer en het e-mailadres van de betrokkene. 
 
Deze categorie gegevens wordt hierna “categorie 1” genoemd. 
 
2. De gegevens die Coin Cassé BV verzamelt of verwerkt in het kader van haar normale bedrijfsuitvoering. 
 
Als u een account aanmaakt, ons een e-mail stuurt of met onze klantenservice communiceert, verstrekt u ons vrijwillig bepaalde identificeerbare gegevens die wij verzamelen en verwerken. Dergelijke persoonlijke gegevens omvatten, maar zijn niet beperkt tot, uw naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer, factureringsgegevens, bankrekening- en/of andere betalingsgegevens. Door deze persoonlijke gegevens vrijwillig aan ons te verstrekken, stemt u in met de verzameling, het gebruik, de bekendmaking en de opslag van de persoonlijke gegevens door ons, zoals uiteengezet in onze Algemene Voorwaarden en deze privacyverklaring.
 
Betaalgegevens:
In het kader van het registratieproces voor uw online aankopen zullen wij uw kredietkaart- of debetbankkaartgegevens vragen. Deze kredietkaart- of debitbankkaartgegevens worden niet bewaard door Coin Cassé BV en worden uitsluitend verwerkt door onze externe beveiligde betalingsprovider.
 
Correspondentie:
Wanneer u contact opneemt met onze klantenservice of een ander lid van het Coin Cassé BV personeel, kunnen wij die correspondentie bijhouden en de nodige informatie verzamelen om uw vraag te classificeren en erop te reageren. Hoewel wij deze informatie niet gebruiken voor reclamedoeleinden, kunnen wij deze informatie wel gebruiken om potentiële problemen en trends te identificeren en op te volgen, en onze dienstverlening aan u aan te passen.
 
Deze categorie gegevens wordt hierna “categorie 2” genoemd. 
 
Deze gegevens worden als volgt verzameld: 

De gegevens van categorie 1 worden uitsluitend rechtstreeks verzameld via de website van Coin Cassé BV (www.coincasse.be, www.heroesamazingbeer.be of www.bierimpressie.be), middels het daartoe bestemde contactformulier. 

 

De gegevens van categorie 2 worden verzameld bij betrokkenen, maar kunnen eveneens worden meegedeeld door derden en dit zowel op verzoek van Coin Cassé BV, als op initiatief van deze derden. 

 
Door het invullen van de gegevens op het contactformulier of het afsluiten van een overeenkomst met Coin Cassé BV geven zowel de betrokkene, als, in voorkomend geval, zijn wettelijke vertegenwoordiger(s) hun ondubbelzinnige toestemming voor de verwerking van de verstrekte gegevens voor de in huidige privacyverklaring omschreven doeleinden (zie de afdeling D “Doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt” van het hoofdstuk “privacyverklaring”) en erkennen zowel de betrokkene als, in voorkomend geval, zijn wettelijke vertegenwoordiger(s) dat hij deze privacyverklaring heeft gelezen, de inhoud van deze privacyverklaring heeft begrepen en deze privacyverklaring heeft aanvaard. 
 
C. Doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt. 
 
De verzamelde gegevens zijn bestemd om te worden verwerkt voor de volgende doeleinden: 
 

De gegevens van categorie 1 zijn uitsluitend bestemd om Coin Cassé BV toe te laten te antwoorden op het contactformulier dat de betrokkene heeft ingevuld en verzonden. 

 

De gegevens van categorie 2 zijn bestemd om te worden verwerkt voor de administratie van Coin Cassé BV (waaronder maar niet uitsluitend het klanten- en leveranciersbeheer, leden van de crowdfunding en solicitaties).

 
De verwerking van de gevoelige persoonsgegevens van categorie 2 is toegestaan op grond van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (B.S. 18 maart 1993). 
 
De gegevens worden niet gebruikt voor direct marketing doeleinden. 
 
D. De ontvangers en categorieën ontvangers van de gegevens. 
 
De gegevens worden door Coin Cassé BV enkel verwerkt voor de doeleinden omschreven in deze Privacyverklaring. 
 
De gegevens zijn enkel toegankelijk voor de bestuursorganen en de medewerkers van Coin Cassé BV. De toegang tot deze gegevens door de medewerkers van Coin Cassé BV blijft beperkt tot hetgeen zij nodig hebben voor de uitoefening van hun taken. Coin Cassé BV deelt deze gegevens niet mee aan derden, tenzij dit door of krachtens de wet wordt opgelegd. 
 
E. Recht op toegang en verbetering van de persoonsgegevens.

Eenieder is gerechtigd op toegang tot de hem betreffende gegevens en om alle onjuiste persoonsgegevens die op hem betrekking hebben kosteloos te doen verbeteren. 
 
Daartoe richt U een gedagtekend en ondertekend verzoek, vergezeld van een kopie van uw identiteitskaart aan: 
Coin Cassé BV 
Groendreef 12

8620 Nieuwpoort 
 
F. Toepasselijke wetgeving, wijzigingen aan het privacybeleid van Coin Cassé BV.
 
Hoger werd reeds aangegeven dat de verwerking van gegevens door Coin Cassé BV is onderworpen aan de Belgische wetgeving, en meer bepaald aan de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (B.S. 18 maart 1993). 
 
Indien u vragen heeft in verband met de toepassing van deze wet kan u zich richten tot de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel. De Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer houdt een openbaar register bij van de geautomatiseerde verwerkingen van persoonsgegevens. U kan dit openbaar register raadplegen.
 
U kan de website van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer en het openbaar register raadplegen op www.privacycommission.be
De verwerking en de bescherming van de persoonsgegevens is tevens onderworpen aan regelgeving van de Europese Unie. 
 
Zowel de Belgische als de Europese regelgeving is, zeker met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, aan wijzigingen onderhevig. 
 
Ook de activiteiten en de doelstellingen van Coin Cassé BV zijn aan wijzigingen onderhevig. 
 
Coin Cassé BV behoudt zich bijgevolg het recht voor haar privacybeleid te wijzigen en aan te passen aan voormelde evoluties. 
De verwerking van gegevens die op heden zijn verzameld, is onderworpen aan het privacybeleid en aan de regelgeving die op het ogenblik van de verwerking van toepassing is. 

G. Vragen of opmerkingen in verband met het privacybeleid van Coin Cassé BV? 


U kan vrijblijvend contact opnemen met Coin Cassé BV door het sturen van een e-mail naar hello@heroesamazingbeer.be.